Marcin Oczkowski OKI Malarstwo| fotografia | Mikrogaleria | Microgallery | Galeria Sztuki Współczesnej Kraków | grafiki | obrazy | fotografia | grafika cyfrowa | sztuka nowoczesna | fotografia

OKI Marcin Oczkowski

OKI Marcin Oczkowski

PL/ Na każdym etapie pracy twórczej zadaję sobie pytania, staram się komentować rzeczy, które są ważne lub występują w mojej rzeczywistości jako ważne i ciekawe. Obrazowo odsłaniam swoje obserwacje, dając widzowi możliwość poznania moich uczuć i „czegoś”, czego być może nie zauważył. Wokół siebie, w tak dynamicznie rozwijającym się świecie i coraz mniej manualnej rzeczywistości, odkrywam wartości, które do niedawna postrzegałam jako nieistotne. Prace, w których istotą artystycznych poszukiwań i przedmiotem interpretacji staje się światło i dźwięk. Studia nad zjawiskami elementarnymi, nad wielością wyrażających je układów kompozycyjnych i kolorystycznych, stają się rodzajem kontemplacji i budują intymną przestrzeń refleksji. Prezentowane grafiki są abstrakcyjnym komentarzem do najbliższego fragmentu dnia, chwili, odbicia w szkle, chwili na horyzoncie i zachodzącego słońca, ale przede wszystkim relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, pozazmysłową, transcendentną.
ENG / At every stage of my creative work I ask myself questions, I try to comment on things that are important or occur in my reality as important and interesting. I vividly reveal my observations, giving the viewer the opportunity to get to know my feelings and „something” that he may not have noticed. Around me, in such a dynamically developing world and less and less manual reality, I discover values that until recently I perceived as unimportant. Works in which the essence of artistic exploration and the object of interpretation becomes light and sound. Studies on elementary phenomena, on the multitude of compositional and colour systems expressing them, become a kind of contemplation and build an intimate space of reflection.  The presented graphics are an abstract commentary on the closest part of the day, the moment, the reflection in the glass, the moment on the horizon and the setting sun, but above all the relationship of man with the extramaterial, extrasensory, transcendent reality.

PL/ OKI – Marcin Oczkowski urodzony w 1979 roku w Przemyślu. Absolwent Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu oraz Policealnego Studium Księgowości – kierunek informatyka. Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w Instytucie Sztuk Pięknych, specjalizacja malarstwo w pracowni prof. Tadeusza Wiktora. Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera na kierunku User Experience & Business Design. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę komputerową, plakat, projektowanie graficzne oraz architekturę wnętrz. Obecnie właściciel agencji reklamowej OKIART.
Udzielał się w licznych organizacjach studenckich i poza studenckich: Wiceprzewodniczący do Spraw Kultury w Komisji Kultury, Rada Wydziału, Rada Instytutu, Komisja Stypendialna, Delegat do Parlamentu Studentów UR, Elektor UR, Prezes Koła Naukowo – Artystycznego „Razem”. Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą, min: Radomiu, Rzeszowie, Sanoku, Jarosławiu, Tarnowie, Przemyślu, Brzozowie, Radomiu, Iwoniczu Zdroju, Stalowej Woli… Brał udział w II Międzynarodowych Warsztatach Twórczych – Poddąbie 2003 i Warsztatach Ceramicznych – Nowy Wiśnicz 2004.

Jego prace znajdują się w kolekcjach i zbiorach – między innymi w warszawskiej Nencki Art Collection, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, IMPRINT. Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie oraz firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą. 

*2005 – Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki.

 
ENG / OKI – Marcin Oczkowski was born in 1979 in Przemyśl. A graduate of the Primary Music School and the State High School of Fine Arts in Jarosław and the Post-Secondary School of Accounting – majoring in computer science. Studied at the University of Rzeszów – Artistic Education in the Field of Fine Arts at the Institute of Fine Arts, specializing in painting in the studio of Prof. Tadeusz Wiktor. Postgraduate studies at the Tischner European University in the field of User Experience & Business Design. He practices easel painting, drawing, computer graphics, posters, graphic design and interior design. Currently, he is the owner of the OKIART advertising agency. He was active in numerous student and non-student organizations: Vice-President for Culture in the Culture Committee, Faculty Council, Institute Council, Scholarship Committee, Delegate to the UR Students’ Parliament, Elector of the University of Technology, President of the „Razem” Scientific and Artistic Club. Participation in dozens of group and individual exhibitions, in Poland and abroad, including: Radom, Rzeszów, Sanok, Jarosław, Tarnów, Przemyśl, Brzozów, Radom, Iwonicz Zdrój, Stalowa Wola… He took part in the 2nd International Creative Workshops – Poddąbie 2003 and the Ceramic Workshops – Nowy Wiśnicz 2004.
 
His works can be found in collections and collections – including the Nencki Art Collection in Warsaw, the International Print Triennial in Krakow, IMPRINT. International Triennial of Graphic Arts T. Kulisiewicz in Warsaw and companies and private individuals in Poland and abroad.
 
*2005 – Scholarship holder of the Minister of National Education and Sport for outstanding achievements in the field of science and art.

Wystawy indywidualne:

*2002 – Wystawa malarstwa w klubie ,,Salezjańskie” – Przemyśl.
*2003 – Wystawa malarstwa ,,OKIEGO’’ BWA – Rzeszów.
*2003 – Wystawa malarstwa ,,OKIEGO’’ w ,,Cafe Kafka’’ -Rzeszów.
*2005 – Wystawa malarstwa „OKIEGO” , „Illuminatio” w Galerii „Reaktor Sztuki” – Rzeszów
*2005 – Wystawa malarstwa „OKIEGO” , „Illuminatio” dni kultury studenckiej. Klub Studencki „Pod Palmą – Rzeszów
*2013 – Wystawa„Illuminations – in my window” w Centrum Sztuki Współczesnej ,,Solvay” – Kraków

Wystawy zbiorowe:

*2000 – Wystawa „Dyplom 2000 PLSP” BWA Rzeszów
*2002 – Wystawa poplenerowa ,,Nałęczów” w Galerii ,,Kotłownia”- Jarosław
*2003 – Wystawa Komiksu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. –Rzeszów.
*2003 – Wystawa poplenerowa ,,Nałęczów’’ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania-Rzeszów.
*2003 – Wystawa SDK – Sanok z grupą ,,W[y]STAWIENI ’’-Sanok.
*2003 – Wystawa malarstwa w klubie ,,Salezjańskie’’ (30-lecie istnienia klubu) – Przemyśl.
*2003 – Wystawa w galerii ,,NA STRYCHU’’ mieszczącej się w ,,Brzozowskim Domu Kultury’’ – Brzozów.
*2003 – Wystawa prac studentów i wykładowców w ,,Galeria Teatru Maska’’ – Rzeszów.
*2003 – Pokonkursowa wystawa Tarnowskie Klimaty- ,,Judaistka Galicyjska’’ w BWA Tarnów – muzeum – Tarnów.
*2004 – Wystawa Koła Artystyczno-Naukowego w Galerii „Ratuszowej” – Rzeszów
*2004 – Wystawa studentów UR- „Malarstwo – Rysunek – Rzeźba” w Galeria „Pasaż” – Iwonicz Zdrój
*2004 – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego „RAZEM” w Wyższej Szkole Społeczno – Gospodarczej w Tyczynie
*2004 – Wystawa rysunku studentów ISP UR – w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
*2004 – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego „RAZEM” w fili IEA PWSZ w Sanoku w „Galerii Bufet” – Sanok
*2004 – Wystawa w galerii ,,NA STRYCHU’’ mieszczącej się w ,,Brzozowskim Domu Kultury’’ – Brzozów.
*2004 – Wystawa Sekcji Komiksowej Grupy Artystycznej art_core w „Reaktorze Sztuki” – Rzeszów
*2004 – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego „RAZEM” w Galerii „Zamek” mieszczącej się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu
*2004 – – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego „Razem” w Galerii „Reaktor Sztuki” – Rzeszów
*2004 – 12 BIENNALE INTERNATIONALE-PETIT FORMAT DE PAPIER – BELGIA
*2004 – Konfrontacja – wystawa studentów ISP Uniwersytet Rzeszowski, ISP Uniwersytet Warmińsko Mazurski w „Biblioteka im. Załuskich” – Radom
*2004 – Wystawa Koła Naukowo – Artystycznego „Razem”- „Dni Europejskie” w holu Uniwersytetu Rzeszowskiego
*2004 – Wystawa pokonkursowa „Samsungartmaster” w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
*2005 – Wystawa pt. „Konfrontacje” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W wystawie udział wzięli członkowie Koła Naukowo Artystycznego „Razem” oraz członkowie Koła „2 + X” z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
*2005 – Wystawa Performance, malarstwa, rzeźby, fotografii, rysunku, aerograf pt. „Ciało” , w Reaktorze Sztuki”- Rzeszów
*2005 – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego sekcji ceramicznej w Galerii „Ratuszowej”- Rzeszów
*2005 – Wystawa Koła Artystyczno – Naukowego sekcji ceramicznej w Galerii „Przedmiotu” – Jarosław
*2005 – Wystawa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „ StudentFest 2005” w Timisoarze (Rumunia)
*2005 – Wystawa – „Korekta” w Galeria „Pasaż” Iwonicz Zdrój
*2005 – Wystawa pt. „Konfrontacje” Galeria Studencka Wrocław
*2005 – Wystawa pokonkursowa „Samsungartmaster” – Warszawa
*2005 – Wystawa grupy „ Razem Prim” w Galeri Pryzmat w Przeworsku
*2005 – Wystawa w galerii ,,NA STRYCHU’’ mieszczącej się w ,,Brzozowskim Domu Kultury’’ – Brzozów.
*2006 – Wystawa – „Korekta” w Galeria „Pasaż” Iwonicz Zdrój
*2006 – Wystawa w galerii ,,NA STRYCHU’’ mieszczącej się w ,,Brzozowskim Domu Kultury’’ – Brzozów.
*2007 – Wystawa – „Korekta” w Galeria „Pasaż” – Iwonicz Zdrój
*2007 – Wystawa w galerii ,,NA STRYCHU’’ mieszczącej się w ,,Brzozowskim Domu Kultury’’ – Brzozów.
*2007 – Dialogi / wystawa prac pedagogów, studentów i absolwentów ISP UR / SCK, – Mielec
*2008 – Pracownia 122 / wystawa malarstwa twórców z kręgu pracowni prof. Tadeusza Wiktora / CSW Solvay, Kraków
*2009 – Wystawa pokonkursowa Międzynarodowe Triennale Grafiki -Bunkier Sztuki – Kraków
*2011 – Wystawa pokonkursowa – IMPRINT‘2011 Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie
*2012 – Wystawa w Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu – „Imprint 2011 – Kolekcja grafiki współczesnej”
*2012 – Wystawa 7 Międzynarodowe Biennale Miniatur Częstochowa
*2012 – Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” – BWA Przemyśl.
*2012 – Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” – BWA Krosno.
*2012 – Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” – BWA Rzeszów.
*2012 – Wystawa pokonkursowa „7 Międzynarodowe Biennale Miniatur”  w galerii „Test” w Mazowieckim Centrum Kultury – Warszawa.
*2012 – Wystawa pokonkursowa „III Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej” – Gdynia.
*2012 – Wystawa pokonkursowa „V Międzynarodowy Konkurs Rysunku” – Wrocław.
*2012 – Wystawa zbiorowa w Nowohuckim Centrum Kultury – Galeria Centrum – „Spotkanie. W kręgu Pracowni 122” – Kraków.
*2014 – Wystawa zbiorowa w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie. „Oblicza wolności. Grafika polska XX i XXI wieku”- Kraków.
*2014 – Wystawa zbiorowa w Galerii Magistrackiej w Przeworskim Ratuszu. „MO + Artyści z Kolekcji (Marka A. Olszyńskiego)”- Przeworsk.
Czynny udział w wystawach na terenie całego kraju. W szczególności województwa: Podkarpackie, Małopolskie.
*2018 – Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat -Srebrny Czworokąt 2018 -Polska-Rumunia-Ukraina-Słowacja-Węgry.
BWA Przemyśl / BWA Krosno / BWA Rzeszów
*2018 – Wystawa zbiorowa w Galerii Magistrackiej ”PRZEWORSKIE IMPRESJE” poplenerową wystawę prac, zorganizowaną z okazji 625 – lecia nadania praw miejskich dla Przeworska – Przeworsk
*2018 – Wystawa zbiorowa Pub-Galerii „Stara Apteka”, Rynek 6 ”PRZEWORSKIE IMPRESJE” poplenerową wystawę prac, zorganizowaną z okazji 625 – lecia nadania praw miejskich dla Przeworska – Przeworsk
*2014 – Wystawa „Wizytówka” – zbiorowa w Galerii Magistrackiej w Przeworskim Ratuszu.  Przeworsk
*2019 – Konferencjas naukowa – 3rd ART & SCIENCE: POWER OF BIOSTRUCTURES – SIŁA STRUKTUR
*2019 – 3rd Art & Science – Siła struktur biologicznych – UMCS – ISP WA Lublin
*2019 – Międzynarodowemu Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia
*2019 – 3rd Art & Science – Siła struktur biologicznych sala wystawowa Nencki Art Collection /IBD – PAN/ Warszawa
*2019 – 3rd Art & Science – Siła struktur biologicznych sala wystawowa PLSP Rzeszów
*2019 – 3rd Art & Science – Siła struktur biologicznych sala wystawowa Wydziału Sztuk Wizualnych AS – Szczecin
*2022 – PRZEWORSKIE IMPRESJE 2 – Wystawa prac Międzynarodowego Pleneru w Galerii Magistrackiej w Ratuszu, Rynek 1

*2022 – Wystawa prac „Marcin Oczkowski w Radiowej Galerii pod Zegarem” Galeria Radia Rzeszów
*2023 – 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy” BWA Rzeszów Polska 2023-07-22
*2023 – 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy” Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia – Radom 09.11.2023r
*2024 – 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy” Instytut Biologii Doświadczalnej / Polska Akademia Nauk, Warszawa – 5 stycznia 2024 roku
*2024 – 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy” – Sala de exposiciones El Silo de Hortaleza – Madryt / Hiszpania – 14 -31.01.2024 r.
*2024 – 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy” – Sala de exposiciones Facultad de Bellas Artes, czyli w galerii Universidad Complutense de Madrid / Hiszpania – 2-23.01.2024 r.

 

*2003 – Brał udział w Warsztatach Międzynarodowych organizowanych przez ,,Politechnikę Koszalińską’’ i przez ,,Galerię Schody’’ mieszczącą się w Koszalinie.
*2004 – Brał udział w plenerze ceramicznym w Nowym Wiśniczu.

Solo exhibitions:

*2002 – Exhibition of paintings in the „Salesian” club – Przemyśl.
*2003 – Exhibition of paintings „OKIEGO” BWA – Rzeszów.
*2003 – Exhibition of „OKI’s” paintings in „Cafe Kafka” in Rzeszów.
*2005 – Exhibition of paintings „OKI”, „Illuminatio” in the „Reaktor Sztuki” Gallery – Rzeszów
2005 – Exhibition of paintings „OKI”, „Illuminatio” of student culture days. Student Club „Under the Palm Tree – Rzeszów”
*2013 – Exhibition „Illuminations – in my window” at the Centre for Contemporary Art „Solvay” – Cracow

Group exhibitions:

*2000 – Exhibition „Diploma 2000 PLSP” BWA Rzeszów
*2002 – Post-plein-air exhibition „Nałęczów” in the „Kotłownia” Gallery – Jarosław
*2003 – Comic Book Exhibition at the University of Information Technology and Management. –Rzeszów.
*2003 – Post-plein-air exhibition „Nałęczów” at the University of Information Technology and Management in Rzeszów.
*2003 – SDK Exhibition – Sanok with the group „W[y]STAWIENI” – Sanok.
*2003 – Painting exhibition in the „Salesian” club (30th anniversary of the club) – Przemyśl.
*2003 – Exhibition in the „NA STRYCHU” gallery located in the „Brzozów Culture Centre” – Brzozów.
*2003 – Exhibition of works by students and lecturers in the „Maska Theatre Gallery” – Rzeszów.
*2003 – Post-competition exhibition Tarnów Climates – „Galician Judaist” at BWA Tarnów – museum – Tarnów.
*2004 – Exhibition of the Artistic and Scientific Circle in the „Town Hall” Gallery – Rzeszów
*2004 – Exhibition of UR students – „Painting – Drawing – Sculpture” in the „Pasaż” Gallery – Iwonicz Zdrój
*2004 – Exhibition of the Artistic and Scientific Club „TOGETHER” at the University of Social and Economic Sciences in Tyczyn
*2004 – Exhibition of drawings by students of IPS UR – in the Municipal Cultural Centre in Stalowa Wola
*2004 – Exhibition of the Artistic and Scientific Club „TOGETHER” in the branch of the IEA PWSZ in Sanok in the „Bufet Gallery” – Sanok
*2004 – Exhibition in the „NA STRYCHU” gallery located in the „Brzozów Culture Centre” – Brzozów.
*2004 – Exhibition of the Comic Section of the art_core Artistic Group in „Art Reactor” – Rzeszów
*2004 – Exhibition of the Artistic and Scientific Circle „RAZEM” in the „Zamek” Gallery located at the Kazimierz Castle in Przemyśl
*2004 – – Exhibition of the Artistic and Scientific Circle „Together” in the „Reaktor Sztuki” Gallery – Rzeszów
*2004 – 12TH BIENNALE INTERNATIONALE-PETIT FORMAT DE PAPIER – BELGIUM
*2004 – Confrontation – exhibition of students of IPA University of Rzeszów, ISP University of Warmia and Mazury in „Załuski Library” – Radom
*2004 – Exhibition of the Scientific and Artistic Circle „Together” – „European Days” in the hall of the University of Rzeszów
*2004 – Post-competition exhibition „Samsungartmaster” in the Old Orangery in the Royal Łazienki Park in Warsaw.
*2005 – Exhibition entitled „Confrontations” at the University of Information Technology and Management in Rzeszów. The exhibition was attended by members of the „Razem” Scientific and Artistic Circle and members of the „2 + X” Circle from the Wrocław Academy of Fine Arts.
*2005 – Exhibition of Performance, painting, sculpture, photography, drawing, airbrush entitled „Body”, in the Art Reactor” – Rzeszów
*2005 – Exhibition of the Artistic and Scientific Circle of the ceramics section in the „Town Hall” Gallery – Rzeszów
*2005 – Exhibition of the Artistic and Scientific Circle of the ceramics section in the „Object” Gallery – Jarosław
*2005 – Exhibition at the International Art Festival „StudentFest 2005” in Timisoara (Romania)
*2005 – Exhibition – „Correction” in the „Pasaż” Gallery in Iwonicz Zdrój
*2005 – Exhibition „Confrontations”, Student Gallery, Wrocław
*2005 – Post-competition exhibition „Samsungartmaster” – Warsaw
*2005 – Exhibition of the group „Razem Prim” in the Pryzmat Gallery in Przeworsk
*2005 – Exhibition in the „NA STRYCHU” gallery located in the „Brzozów Culture Centre” – Brzozów.
*2006 – Exhibition – „Correction” in the „Pasaż” Gallery in Iwonicz Zdrój
*2006 – Exhibition in the „NA STRYCHU” gallery located in the „Brzozów Culture Centre” – Brzozów.
*2007 – Exhibition – „Correction” in „Pasaż” Gallery – Iwonicz Zdrój
*2007 – Exhibition in the „NA STRYCHU” gallery located in the „Brzozów Culture Centre” – Brzozów.
*2007 – Dialogues / exhibition of works by teachers, students and graduates of ISP UR / SCK, – Mielec
*2008 – Studio 122 / exhibition of paintings by artists from the circle of Prof. Tadeusz Wiktor’s studio / CCA Solvay, Cracow
*2009 – Post-competition exhibition International Print Triennial – Bunkier Sztuki – Cracow
*2011 – Post-competition exhibition – IMPRINT’2011 Tadeusz Kulisiewicz International Triennial of Graphic Arts in Warsaw in the Kubicki Arcades in the Royal Castle in Warsaw
*2012 – Exhibition at the T. Kulisiewicz Centre for Drawing and Graphics in Kalisz – „Imprint 2011 – Collection of Contemporary Graphics”
*2012 – exhibition 7th International Biennial of Miniatures Częstochowa
*2012 – Post-competition exhibition of the International Painting Triennial of the Carpathian Region „Silver Quadrangle” – BWA Przemyśl.
*2012 – Post-competition exhibition of the International Painting Triennial of the Carpathian Region „Silver Quadrangle” – BWA Krosno.
*2012 – Post-competition exhibition of the International Triennial of Painting of the Carpathian Region „Silver Quadrangle” – BWA Rzeszów.
*2012 – Post-competition exhibition „7th International Biennial of Miniatures” in the „Test” gallery in the Mazovian Cultural Centre – Warsaw.
*2012 – Post-competition exhibition of the „III International Biennial of Digital Graphics” – Gdynia.
*2012 – Post-competition exhibition „V International Drawing Competition” – Wrocław.
*2012 – Group exhibition at the Nowa Huta Cultural Centre – Centrum Gallery – „Meeting. In the circle of Pracownia 122” – Cracow.
*2014 – Group exhibition at the International Centre for Graphic Arts in Krakow. „Faces of Freedom. Polish Graphics of the 20th and 21st Centuries” – Cracow.
*2014 – Group exhibition in the Magistrate’s Gallery in the Przeworsk Town Hall. „MO + Artists from the Collection (Marek A. Olszyński)” – Przeworsk.
Active participation in exhibitions all over the country. In particular, the following voivodeships: Podkarpackie, Małopolskie.
*2018 – International Painting Triennial of the Carpathian Region – Silver Quadrangle 2018 – Poland-Romania-Ukraine-Slovakia-Hungary.
BWA Przemyśl / BWA Krosno / BWA Rzeszów
*2018 – Group exhibition in the Magistrate’s Gallery „PRZEWORSKIE IMPRESJE” post-plein-air exhibition of works, organized on the occasion of the 625th anniversary of granting city rights to Przeworsk – Przeworsk
*2018 – Group exhibition of the „Old Pharmacy” Pub-Gallery, Rynek 6 „PRZEWORSK IMPRESJE” post-plein-air exhibition of works, organized on the occasion of the 625th anniversary of granting city rights to Przeworsk – Przeworsk
*2014 – Exhibition „Business Card” – group exhibition in the Magistrate Gallery in the Przeworsk Town Hall. Przeworsk*2019 – Scientific Conference – 3rd ART & SCIENCE: POWER OF BIOSTRUCTURES
*2019 – 3rd Art & Science – The Power of Biological Structures – UMCS – ISP WA Lublin
*2019 – International Digital Graphics Triennial – Gdynia
*2019 – 3rd Art & Science – The Power of Biological Structures, exhibition hall Nencki Art Collection /IBD – PAN/ Warsaw
*2019 – 3rd Art & Science – The Power of Biological Structures, PLSP Rzeszów exhibition hall
*2019 – 3rd Art & Science – The Power of Biological Structures, exhibition hall of the Faculty of Visual Arts, AS – Szczecin
*2022 – PRZEWORSK IMPRESSIONS 2 – Exhibition of works of the International Open-Air in the Magistrate Gallery in the Town Hall, Rynek 1

*2022 – Exhibition of works „Marcin Oczkowski at the Radio Gallery under the Clock”, Radio Gallery Rzeszów
*2023 – 5th ART & SCIENCE „The Art of Apoptosis”, BWA Rzeszów, Poland 2023-07-22
*2023 – 5th ART & SCIENCE „The Art of Apoptosis” Laznia – Radom Club of Creative Environments and Laznia Gallery – Radom 09.11.2023
*2024 – 5th ART & SCIENCE „The Art of Apoptosis” Institute of Experimental Biology / Polish Academy of Sciences, Warsaw – January 5, 2024
*2024 – 5th ART & SCIENCE „The Art of Apoptosis” – Sala de exposiciones El Silo de Hortaleza – Madrid / Spain – 14 -31.01.2024
*2024 – 5th ART & SCIENCE “The Art of Apoptosis” – Sala de exposiciones Facultad de Bellas Artes, i.e. in the gallery of the Universidad Complutense de Madrid / Spain – January 2-23, 2024.

*2003 – Took part in the International Workshops organized by the Koszalin University of Technology and the Schody Gallery in Koszalin.
*2004 – Took part in a ceramic workshop in Nowy Wiśnicz.